جدول sin و cos

2. توابع مثلثاتی شامل سینوس و کسینوس و تانژانت ( sin , cos , tan ) و معکوس مثلثاتی ( asin , acos , atan )

2023-01-29
    Virtual background
  1. 3) [1 tan ] sec tan
  2. کلید واژه های ماشینی: تابع COS
  3. Academia
  4. توسط سید علا سبزپوش · 2013-05-24